Miejski Ośrodek Sportu w Żninie i Port Żnin zapraszają dzieci i młodzież do 16 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym z turystyką po pałuckich akwenach.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Pałuckim szlakiem wodnym”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pałuckim szlakiem wodnym” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Tematyka prac powinna być związana z wypożyczalnią sprzętu wodnego, statkiem Venezia, Portem Żnin, jeziorami pałuckimi.
 3. Organizatorami Konkursu są Miejski Ośrodek Sportu w Żninie i Port Żnin.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 13 sierpnia – 28 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

II CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
 2. Rozbudzanie twórczej inwencji oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.
 3. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży
 4. Promocja Gminy Żnin, Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie oraz PortuŻnin

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • Dzieci do 6 lat
 • Dzieci od 7 do 11 lat
 • Dzieci i młodzież od 12 do 16 lat
 1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane).
 2. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową (podpisaną na odwrocie) do której należy dołączyć KARTA ZGŁOSZENIA podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego. Prace niezawierające formularzy zgłoszeniowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00 do Wypożyczalni Sprzętu Wodnego (Port Żnin) ul. Szkolna 12, 88-400 Żnin (czynna codziennie od 10 do 18).
 7. Osoby które złożą prace w Wypożyczalni Sprzętu Wodnego mogą skorzystać z rabatu 50% na wypożyczenie roweru wodnego/kajaku na godzinę.
 8. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7, 88-400 Żnin (e-mail: sekretariat@mos.gminaznin.pl, tel: 52 30 20 705) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem.
 • z inspektorem ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@oin.info.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Pałuckim szlakiem wodnym” , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w ww. konkursie.

V KRYTERIA OCENY

 1. Prace zostaną ocenione pod względem:
 • zgodności z tematem;
 • różnorodności stosowanych technik;
 • oryginalności pracy;
 • walorów artystycznych i estetycznych.

VI OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

VII NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród:
  a) Za zajęcie pierwszego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych – nagroda rzeczowa oraz voucher na rejs Venezia statkiem po jeziorze małym Żnińskim dla 12 osób lub wycieczka rowerem wodnym/kajakiem.
  b) Za zajęcie drugiego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych – nagroda rzeczowa oraz voucher na wycieczkę rowerem wodnym lub kajakiem.
  c) Za zajęcie trzeciego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych – nagroda rzeczowa oraz voucher na wycieczkę rowerem wodnym lub kajakiem.
  d) Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.

VIII OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w świetlicy Stanicy Pałuckiego WOPR dnia 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00.
 2. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie FB Port Żnin.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
 4. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj.: 13.08.2019.
 6. Informacji dotyczących Konkursu udziela Port Żnin, tel. 785010767.