Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko koordynator ds. sportu oraz nabór zawodników do drużyn piłkarskich.

1.    Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
a)    Prowadzenie spraw związanych z działalnością sekcji piłki nożnej MOS Żnin
b)    Organizowanie konferencji szkoleniowych dla trenerów sekcji młodzieżowych;
c)    Współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie sportu młodzieżowego.

2.    Wymagania niezbędne:
a)    Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
b)    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)    znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu kultury fizycznej
d)    umiejętność obsługi komputera- podstawowych programów  (World, Exel) oraz urządzeń biurowych;
e)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sportu młodzieżowego;
f)    nieposzlakowana opinia;

3.    Wymagania dodatkowe:
a)    Posiadanie licencji trenerskiej lub instruktorskiej (mile widziane w zakresie piłki nożnej);
b)    Umiejętność samodzielnego realizowania zadań;
c)    Odpowiedzialność;
d)    Dyspozycyjność.

4.    Warunki pracy na stanowisku koordynatora do spraw sportu
a)    Praca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie

5.    Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
a)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
c)    oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe , oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu – druki dostępne w sekretariacie MOS
d)    curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
e)    list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
f)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny w sekretariacie MOS
g)    kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

6.     Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Sportu  w Żninie ul. Gnieźnieńska 7,   88-400 Żnin w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres MOS j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora  ds. sportu w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie”. Termin składania dokumentów – do dnia 27.08.2015 r. do godz. 13.00 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu MOS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Sportu  w Żninie ul. Gnieźnieńska 7 w dniu 27.08.2015 r.   o godz. 14.00.
Spośród ofert Komisja wybierze  od 3-5 osób, które zostaną zaproszone telefonicznie  do rozmów , które odbedą się w dniu 28.08.2015 o godz. 14.00.

plakat_paluczanka_nabor_do_druzyn