Zapraszamy rodziców z dziećmi do udziału w Regatach Kajakowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wyścigi odbędą się 2 czerwca (niedziela) po trasie ustawionej na Jeziorze Żnińskim Małym. Uczestnictwo jest bezpłatne!

REGULAMIN
regat z okazji dnia dziecka
02.06.2019

ORGANIZATORZY
Gmina Żnin
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Żnina Robert Luchowski

CELE I ZADANIA IMPREZY
Propagowanie turystyki i popularyzacja kajakarstwa;
Czynny wypoczynek weekendowy, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
Promocja Gminy Żnin oraz ukazanie walorów jeziora małego Żnińskiego;
Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.

TERMIN I TRASA
Regaty odbywać się będą 02.06.2019 roku, start o godzinie 1100
Zapisy na regaty przyjmowane będą nie krócej niż na 30 minut przed startem
Trasa wyznaczona bojami pływającymi na jeziorze Małym Żnińskim
Start wspólny z miejsca wyznaczonego przez komandora regat

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Regatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora oraz Ratowników WOPR.
Uczestnictwo w regatach jest bezpłatne.
Załoga musi liczyć osobę dorosłą powyżej 18. roku życia wraz z małoletnim do 16. roku życia.
Każda załoga startuje w regatach na własną odpowiedzialność.
Każdy dorosły zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią oraz oświadczenia, że bierze udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, na którego podstawie będzie można zweryfikować ich wiek.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa na wodzie.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie i po zakończeniu regat.
Uczestnicy ponoszą pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego i  asekuracyjnego oraz pokrywają koszty za wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor regat na prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkowały się regulaminowi regat.
Organizator regat zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian w trasie, godziny rozpoczęcia, zmian w programie oraz odwołania regat w przypadku złych warunków pogodowych.

ZASADY PRZEPROWADZENIA REGAT
Start do regat będzie wspólny, zatrzymany na określony sygnał przez komandora zawodów.
Trasa zostanie zaliczona, gdy załoga w komplecie zgłosi się na linii mety.
Trasa musi zostać zaliczona i pokonana w całości przez załogę.

SPRZĘT
Zawody odbywają się na dwuosobowych kajakach turystycznych.
Regaty odbywają się na kajakach dostarczonych przez organizatora.
Z powodu ograniczonej ilości kajaków decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie dokonuje się na miejscu regat, nie później jednak jak na 30 minut przed startem.
Każda załoga losuje kajak podczas zgłoszenia.

NAGRODY
Dla wszystkich uczestników regat organizator przewidział dyplom uczestnictwa w regatach, a za 3 pierwsze miejsca statuetki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7, 88-400 Żnin (e-mail: sekretariat@mos.gminaznin.pl, tel: 52 30 20 705) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem.
  • z inspektorem ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@oin.info.pl
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Regat kajakowych z okazji dnia dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w ww. zawodach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komandorem regat jest powołana osoba przez organizatora, jego decyzje są ostateczne.
Imprezę należy traktować jako zabawę, piknik.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wodę i zabezpieczenie przez ratowników WOPR.
Ze względów na niekorzystne warunki atmosferyczne komandor zawodów ma prawo zmienić, skrócić, a nawet odwołać zawody.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu regat w zależności od zaistniałej sytuacji.