plakat-nw2019

REGULAMIN

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Marsz odbędzie się 25 maja 2019.
 2. Start o godzinie 11.00 przy stanicy WOPR nad Małym Jeziorem ul. Szkolna. Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 10.30.
 3. Marsz odbędzie się na pętli o długości 2,5 km (3 okrążenia na 7,5 km lub 1 okrążenie na 2,5 km dla dzieci). Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników obsługi.
 4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę lub podbiegający zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dojdą do mety do godz. 13:00, zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy.

 UCZESTNICTWO

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną, lub telefonicznie.
  Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów tj. koło stanicy WOPR w dniu 25 maja 2019 r. od godziny 9.00.
 4. Szatnia w dniu 25 maja będzie znajdowała się w budynku WOPR-u .
 5. Kategorie:

– kobiety (7,5 km)
16-35 lat
36-50 lat
powyżej 50 lat

– mężczyźni (7,5 km)
16-35 lat
36-50 lat
powyżej 50 lat

– dzieci (2,5 km)
do 15 lat

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.05.2019 drogą elektroniczną na adres e-mail k.niewiadomski@mos.gminaznin.pl, lub telefonicznie 523020705 oraz 698081612. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, datę urodzenia i tel. kontaktowy.
 2. Koszt wpisowego: 10 zł od osoby. Nie dotyczy dzieci do lat 15. Wpisowe będzie pobierane w dniu zawodów.

NAGRODY

 1. Nagrody otrzymają zawodnicy:
 2. I miejsce: puchar, medal (złoty)
 3. II-III miejsce: medal (srebrny, brązowy)
 4. Dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe.

FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacji marszu pokrywane są z funduszy Miejskiego Ośrodka Sportu, instytucji wspomagających oraz wpisowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 2. Impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy.
 3. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniej jak 20 zawodników zawody zostaną odwołane.
 7. W przypadku zgłoszenia się małej liczby zawodników w danej kategorii zostaną oni przypisani do innej.
 8. Wszystkim uczestnikom Organizator zapewnia posiłek i napoje.
 9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

MAPA TRASY

Dystans I:       1 okrążenie = 2,5km
Dystans II:      3 okrążenia = 7,5km

mapa2017